İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Çalışma Esasları, Oluşumu, Görev ve Yetkileri

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Çalışma Esasları nedir? Nasıl Oluşturulur, Görev ve Yetkileri Nedir?

 

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 79 – (Değişik: 21.05.2017 günlü BKK.)

Merkez Yürütme Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile TBMM parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinden oluşan en üst icra kuruludur.

(Değişik: 01.02.2003 günlü KKK.m.8) (Değişik: 21.05.2017 günlü BKK.) Genel başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirlenir.

(Değişik: 21.05.2017 günlü BKK.) Genel Başkan, MYK’nın başkanıdır. Genel Başkan’ın veya Genel Başkan Vekilinin yokluğunda protokol sırasındaki genel başkan yardımcısı kurula başkanlık eder.

(Değişik: 01.02.2003 günlü KKK. m.8) MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından kısmen veya tamamen değiştirilebileceği gibi, MKYK’da yapılacak güven oylaması ile de değiştirilebilir. Güvensizlik için kurul üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gereklidir. İstifa eden veya düşürülen üye yerine, ikinci fıkra hükmüne göre yeni üye belirlemesi yapılır. MYK haftada en az bir toplantı yapar. İlk toplantısında, toplantılarının gün ve tarihini belirler.

(Değişik: 05.05.2002 günlü KKK. m.4) Kurul çoğunlukla toplanır, Tüzük’te yazılı ayrık durumlar dışında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

MYK üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili MYK üyesinin teklifi ve Genel Başkan’ın onayı ile Parti içi seçimle yüklenilmiş idari hiç bir görevi olmayan TBMM Parti Grubu üyeleri veya MKYK üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcılar ve uzmanlar, oy hakkı olmaksızın, çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler. Atama ve görevlendirmeler konusunda MKYK üyeleri ile teşkilat kademe başkanlıkları bilgilendirilir.

MYK’nın çalışma usul ve esasları, Genel Başkan tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) Görev ve Yetkileri

Madde 80 –

80.1 – Büyük kongrede alınmış kararlar ile MKYK tarafından alınan kararların ve verilen talimatların icrasını sağlamak, MKYK gündemini hazırlamak,

80.2 – Partinin üye, her kademe kurum, kuruluş ve ünitelerinin etkili bir çalışma temposunu sağlayabilmeleri için teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirmek, alınmış kararlar ile yapılması gereken iş ve eylemleri icra etmek, gerekli uyum ve koordinasyonu sağlamak,

80.3 – Partinin TBMM Grubu ile Genel Merkez ve tüm teşkilat kademeleri arasında temas ve bağlantıyı temin etmek,

80.4 – Partinin hükümet, diğer Partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek ve sürdürmek,

80.5 – Doğacak durum ve gelişmeler karşısında Partinin duruş ve görüşünü saptamak ve Genel Başkan’a sunmak,

80.6 – Teşkilata duyurulması gerekli MKYK kararlarını, ilgili üyesi aracılığıyla teşkilata tamim etmek, gereğini talep ve takip etmek,

80.7 – Parti tüzüğü ve MKYK’nın kararları çerçevesinde kademe teşkilatlarının belirli takvime göre kongrelerini yaptırmak,

80.8 – Tüzüğe göre MKYK kararını gerektiren konu ve talepler hakkında, MYK görüşünü açıklayan bir rapor ile konuyu MKYK gündemine taşımak,

80.9 – Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, büyük kongreye sunulmak üzere MKYK’nın onayına tevdi etmek,

80.10 – Zorunlu hallerde Tüzük’teki münhasır yetki konuları hariç olmak ve toplanacak ilk MKYK’ya sunulmak kaydıyla, gerekli her türlü karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,

MYK’nın görev ve yetkileridir.

Genel Başkan Yardımcıları (Değişik: 21.05.2017 günlü BKK.)

Madde 81 – (Değişik: 21.05.2017 günlü BKK.) Genel başkan yardımcıları arasında;

81.1 – Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu)

81.2 – Genel Başkan Yardımcısı ( Teşkilattan Sorumlu)

81.3 – Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşlerinden Sorumlu)

81.4 – Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medyadan Sorumlu)

81.5 – Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu)

81.6 – (Değişik: 12.09.2015 günlü BKK. m.2) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu),

81.7 – Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimlerden Sorumlu)

81.8 – (Değişik: 12.01.2002 günlü KKK. m.12) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomiden Sorumlu)

81.9 – (Değişik: 12.09.2015 günlü BKK. m.2) Genel Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu)

81.10 – (Değişik: 12.09.2015 günlü BKK. m.2) Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Haklarından Sorumlu)

81.11 Genel Başkan Yardımcısı (Mali Ve İdari İşlerinden Sorumlu)

81.12 – (Değişik: 12.09.2015 günlü BKK. m.2) Genel Başkan Yardımcısı (Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu)

81.13 – (Değişik: 12.01.2002 günlü KKK. m.12) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden Sorumlu)

81.14 – Genel Sekreter

Şeklinde Genel Başkan tarafından iş bölümü görevlendirmesi yapılır. Hizmet ve çalışma koşulları gereği MYK’nın üye sayısını azaltmak, yeni görev alanları ihdas ederek artırmak, yukarıda yazılı iş bölümü şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek, ayırmak yahut birleştirmek şeklinde yeniden biçimlendirmeye, Genel Başkan’ın teklifi üzerine MKYK yetkilidir.

MYK üyeleri, bulunmadıkları zamanlarda kendilerine hangi üyenin vekalet edeceğini, yazılı olarak kurul üyelerine bildirirler.

MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 82 – 82.1 – Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Genel Başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki çalışma düzen ve koordinasyon, Genel Başkan tarafından yapılacak işbölümü talimatında ve tüzüğün 79/ son bendine göre çıkaracağı yönergede gösterilir.

82.2 – Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı; Parti merkez teşkilatının bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamakla yetkili, görevli ve sorumludur.

Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73 ve 74. madde gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabını hazırlayarak MKYK tarafından karara bağlanmak üzere MYK’ya sunar. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi edilmesini takip eder ve gerçekleştirir.

Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı tarafından teklif edilen ve Genel Başkan tarafından atanan genel muhasip, mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısının haiz olduğu yetkileri ona niyabeten kullanır.

Genel muhasip, Partinin muhasebe işlerine ait harcama evraklarını, mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı ile, onun yokluğunda MYK üyelerinden birisi ile birlikte imza eder.

82.3 – Genel Sekreter

Genel sekreter, MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. Genel merkezin gelen-giden her türlü evrak işleri ile yazışmalarının düzenlenmesinden, MKYK ile MYK’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve takibinden sorumludur. Genel sekreter, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille Partiyi temsil eder.

Genel sekreterlik, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak, Partinin yazışma ve haberleşme ünitesidir. Partinin bütün resmi ve Parti içi yazışmaları, genel sekreterin gözetim ve denetimi altında genel sekreterlik birimi aracılığıyla yapılır.

Genel sekreter, Partinin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.