İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bakanlık o haber ile ilgili açıklama yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir yazılı medya kuruluşu tarafından yapılan, çevre alanında AB fonlarının kayıt altına alınmadan harcandığı algısına neden olabilecek şekilde gerçekleri yansıtmayan haber nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamsında ‘Avrupa Birliği’nin üye ve aday ülkelere fon aktarımı işlemleri kesin ve istisnalara müsaade edilmeksizin uygulanan esas ve kurallarla bağlanmıştır. Türkiye’de Çevre Operasyonel Programı için uygulanan fon aktarım sistemi zaten ‘ex-ante’ yani tüm sözleşmelerin Avrupa Birliğinin Türkiye’deki uzantısı olan Avrupa Delegasyonu tarafından yerinde ve her ay yapılan raporlamalarla, kontrol edilmekte ve onaylanmakta olduğu sistem çerçevesinde yapılmaktadır. Avrupa birliği uzmanları tarafından her bir ihale, her aşamada kontrol edilmekte ve en son Avrupa Delegasyonu da anlaşmayı taraf olarak imzalamaktadır. Usulsüzlük ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili Avrupa Birliğinin kökleşmiş uygulamaları bulunmaktır. Bu çerçevede onların Çevre Operasyonel Programı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz tespiti bulunmamaktadır.

Sözleşme Otoritesi olan Bakanlığımız IPA biriminin tüm faaliyetleri Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Komisyonu Denetçileri ve Bakanlığımız İç Kontrol Birimi tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve raporlar gizlenmeksizin ilgili birim ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

Türkiye’nin çevre sektöründeki performansını, Avrupa Birliği’nin ilkeleri ve politikaları doğrultusunda geliştirmesine yardım edecek temel plan ve eylem belgelerinden biri 2007- 2013 dönemini kapsayan Çevre Operasyonel Programıdır. Program; Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Komisyonu ile biçimlendirilmiş ve geliştirilmiş olup; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Tüzüğü’nün 8 (1) maddesi uyarınca, Komisyon Kararı ile nihai olarak onaylanmıştır. Bu program aynı zamanda, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve 2007-2013 dönemini kapsayan Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) ile uyumlu olarak, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, 2007-2013 dönemi için Avrupa Birliği kaynaklarından yararlanmak üzere hazırlanan Ulusal Stratejik Çerçeve Belgesi’nde yer alan dört Operasyonel Programdan biridir. Bakanlığımız ülkemize IPA ile sağlanan fon ile Çevre Operasyonel Programı kapsamında önceliklendirmesi yapılmış çevreye yönelik içme suyu temini, kanalizasyon, katı atık depolama ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi projeleri hayata geçirmektedir.

Projeler Çevre Operasyonel Programındaki önceliklendirme listesinden seçilerek hazırlanmaktadır ve AB Komisyonuna kabul için gönderilmektedir. Kabul edilen projeler için Bakanlığımız tarafından inşaat işleri ve müşavirlik hizmetleri, Çerçeve Anlaşma gereği FIDIC ve PRAG sözleşmelerine uygun olarak ihale edilmekte ve ilgili ödemeler yapılmaktadır. Projeler, sahada, uygulama ve ödemeler esnasında Prosedürlere ilişkin El Kitapları ile standartlaştırılmış kontrol formları ile çok sıkı takip edilmektedir. Bu kapsamda yapılan harcamalar aylık, üç aylık dönemlerle Hazine Müsteşarlığına, Avrupa Birliği Delegasyonu’na raporlanmaktadır. Ayrıca 6 ayda bir Delegasyonla ve Avrupa Komisyonundan katılan temsilcilerle Sektör İzleme Toplantıları yapılmaktadır. İlgili yatırımlar, Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş olan Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığı’nın fonlara ilişkin tuttuğu devam eden yatırımlar hesabında muhasebeleştirilmektedir ve muhasebe kayıtları ile banka hesapları uyumu her ay kontrol edilerek mutabakat formu hazırlanmaktadır.

AB fonlarının hem Sözleşme Otoritesi (Bakanlıklarda bulunan IPA birimleri) hem de Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebesi ilgili mevzuat gereğince ayrık muhasebe sistemi ile tutulmaktadır. Sayıştay raporunda yer alan bulgu; bir muhasebe kaydının olmadığı yönünde değil, mevcut ayrık sistemle kaydı yapılan muhasebe işlemlerinin ulusal muhasebe sistemine kayıt edilmesi yönündedir.

Öte yandan, 09 Ekim 2013 tarihinde alımı yapılan demirbaşların taşınır kayıtları, mevzuata uygun olarak 05 Mart 2015 tarihinde yapılan kesin kabul işleminin ardından gerçekleştirilmiştir’ denildi.