İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alacak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)  2 (iki) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 2 (iki) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacak.

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin herhangi birinde (İç Denetçi Kocaeli İlinde istihdam edilecektir.) görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

 Başvuru Tarihleri: 26/10/2020  –  02/11/2020 
 Başvuru Yeri: sinavbasvuru.sanayi.gov.tr  (online başvuru)
 Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan      Adayların İlanı: 09/11/2020
 Sınav Yeri: Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı   No:72/A İzmit / KOCAELİ

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR (UZMAN VE İÇ DENETÇİ)

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, iş tecrübesi veya KPSS puanı şartları ile belirlenen pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. İş deneyimi ile uzman pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday sınava çağırılacaktır. KPSS puanı ile başvuran adayların başvurularının değerlendirmesinde sadece KPSS puanı dikkate alınacak ve en yüksek puanlı 5 (beş) aday sınava çağrılacaktır. İki pozisyon için de son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Tablo – 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Tablo 1 – Alım Yapılacak Bölümler

BölümBaşvuru TürüPersonel Sayısı
Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İş Deneyimi1
Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, KPSS P1, P2, P3 1

b) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az on yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, iş deneyimi kapsamında KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır:

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret.

Tablo 2 – Yarışma Sınavına İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Değerlendirme Kriterleri

 İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
 Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) *40
 YDS Puanı40
 Yüksek Lisans4
 Doktora6
 İkinci Yabancı Dil Bilgisi**5
 Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika ***5


*10 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (10 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

d) YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri )

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

 • Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak,
 • Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)
 • Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

-Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak:

 • Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,
 • Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,
 • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,
 • Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamalar,
 • İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,
 • Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi),
 • İç kontrol sistemi,
 • Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,
 • Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,
 • Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,
 • SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,
 • Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri)

3.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

 • Doktora / yüksek lisans yapmış olmak,
 • Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)
 • İç denetim alanında ulusal / uluslararası geçerliliği olan birden fazla sertifikaya sahip olmak

İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 3’de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.

Tablo 3 – İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri

 İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
 Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) *40
 YDS Puanı40
 Yüksek Lisans4
 Doktora6
 İkinci Yabancı Dil Bilgisi**5
 Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika ***5

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 2 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Tablo 4 – Başvuruda Sunulacak Belgeler

NoBelge     Uzman         (İş Tecrübesi)Uzman (KPSS Puanı)İç Denetçi
1 Başvuru FormuZZZ
2 Özgeçmiş ve FotoğrafZZZ
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesiZZZ
4 KPSS sonuç bilgileriZ
5 İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesiZTZ
6 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesiZZZ
7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesiZZZ
8 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgelerZZZ
9 Başvurulan bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgelerTTT
10 İç denetçi adayları için geçerli iç denetim sertifikasıZ

 Z: Zorunlu               T: Tercihen

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

C. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 09/11/2020 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.marka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu; Tablo-1’de belirtilen bölümlerden başvuru yapıp, sözlü sınava davet edilen adaylardan, başarılı aday olmaması halinde başvuru türüne bakılmaksızın boş kalan pozisyonlar için diğer bölümden başarılı olmuş adaylar belirleyebilir.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav sonuçları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.marka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak uzman ve iç denetçi personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir.

F. BİLGİ ALMA

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için;

Tel : 0262 332 01 44 – Dahili :108

E-posta : info@marka.org.tr