16.5 C
İstanbul
15 Mayıs 2021

Kocaeli Kiralama İhaleleri

Diğer Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Otobüs Terminali/ 03 Nolu Bay-Bayan WC (47m²) ve İzmit Mimar Sinan Üst geçidi üstü / Kafeterya (262 m²) kiralama ihaleleri yapılacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı) Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /İştirak

Teminatı (TL)

1 Gölcük Otobüs Terminali/ 03 Nolu Bay-Bayan WC (47m²)

540,00TL+KDV

583,20 /1.500,00

2 İzmit Mimar Sinan Üst geçidi üstü / Kafeterya (262 m²)

8.400,00TL+KDV

9.072,00/20.000,00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar , 23.10.2019 tarihinde sırasıyla saat 10:30 ve 10:33’de ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıllığına ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30’a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

- REKLAM -

Son Haberler