İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 6 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

6 Ocak 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31000
YÖNETMELİK
Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Yönetim Kurulu tarafından kurulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ULUÇAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Sekreteri: Merkezin sekreterini,

d) Müdür: Merkezin müdürünü,

e) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Üniversite (BUÜ): Bursa Uludağ Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, çevre konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarını çözmek için yöntem ve öneriler geliştirmek, ilgili paydaşları bilinçlendirmek ve eğitmek, çalışma sonuçlarını ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile paylaşmak, çevre ile ilgili yayın, danışmanlık, eğitim, proje ve üretime yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre sorunları, kentleşme, ekolojik sürdürülebilirlik ve çevre eğitimi ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek.

b) Üniversitede çevre, kentleşme, çevre eğitimi, mimarlık ve ekolojik sürdürülebilirlik konularında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenciler ile araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını desteklemek.

c) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek veya bu toplantılara katılmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için modeller geliştirmek, uygulamak, talep üzerine ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yapmak.

h) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek.

ı) Merkezin kuruluş amacı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olan ve lüzumlu görülen diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin çevre konusu ile ilgili bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda temsil etmek üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak Merkezi idare ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını uygulamak.

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Çalışma gruplarında yer alacak öğretim elemanları ile uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretime yönelik faaliyetlerin sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna teklif etmek.

d) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

e) Merkez ile aynı amaçları güden yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ya da uluslararası kuruluşlarla Yönetim Kurulunun onayı ile iş birliği yapmak.

f) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte dokuz üyeden oluşur. Müdür haricindeki sekiz Yönetim Kurulu üyesi, Rektör tarafından Üniversitenin Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Veteriner ve Ziraat Fakültesi Dekanlarının Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilim dallarında akademik çalışmalar yürüten kendi öğretim elemanları arasından önerdikleri üçer aday arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden önerilebilir ve görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılanların veya altı aydan uzun bir süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi işlemlerinde gerekli koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

(3) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu olağan olarak üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Mazeretsiz olarak ardı ardına üç kez toplantıya katılmayanların üyelikleri sona erer.

(5) Toplantı gündemi en az iki işgünü öncesinden üyelere bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Danışma Kurulunca sunulan önerileri değerlendirmek.

b) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamaların desteklenme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini tespit etmek.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yurt içinde veya yurt dışında yapacakları çalışmalara ilişkin esasları belirlemek, bu çalışmalara ilişkin mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Müdürün bütçe teklifini inceleyip karara bağlamak.

g) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ğ) Müdürün gerekli gördüğü diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaç ve faaliyet konularını kapsayacak şekilde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından belirlenecek oniki üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulu üyesi olamazlar. Danışma Kurulunun Üniversite dışındaki üyelerine gerekli bildirimler Rektörlük tarafından yapılır.

Danışma Kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu, üyelerinin görevlendirilmesinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ile bir raportör seçer. Müdür, oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

(2) Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulunun önerileri Yönetim Kurulu tarafından öncelikli olarak dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez Sekreteri

MADDE 15 – (1) Merkezin idari işlerinin yürütülmesi amacıyla, Rektör, Müdürün teklifi üzerine uygun göreceği bir idari personeli sekreter olarak görevlendirebilir. Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır. Merkez Sekreteri Müdürün vereceği diğer işleri yapar.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile BUÜ Senatosu ve Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.